Įstatai

Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacijos pavadinimas – Nacionalinė vaistų prekybos asociacija (toliau tekste Asociacija).

1.2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.3. Nacionalinė vaistų prekybos asociacija yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, pavadinimą ir atsiskaitomąja sąskaitą banke bei savo simboliką.

1.4. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu, ir neatsako už jos narių įsipareigojimus.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

1.6. Asmenys į Asociaciją jungiasi pagal veiklos pobūdį. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu tuo pačiu metu.

1.7. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. Asociacijos tikslai ir veikla yra:

2.1.1. koordinuoti Asociacijos narių veiklą;

2.1.2. atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;

2.1.3. tenkinti kitus viešuosius interesus, kurie neprieštarauja asociacijos įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

2.1.4. dalyvauti Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatinimo veikloje;

2.1.5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis reguliuojančiomis ir kontroliuojančiomis farmacijos verslą;

2.1.6. dalyvauti rengiant įvairių teisės aktų projektus;

2.1.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikti siūlymus Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis, siekiant pagerinti farmacijos verslo teisinį reguliavimą.

2.1.8. dalyvauti plėtojant mokslą ir visuomenės švietimą;

2.1.9. rūpintis specialistų kvalifikacijos kėlimu;

2.1.10. įstatymu numatyta tvarka remti fizinius ir juridinius asmenis, padedančius įgyvendinti Asociacijos tikslus;

2.1.11. bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Lietuvoje ar užsienyje įsteigtomis asociacijomis;

2.1.12. bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis;

2.1.13. organizuoti seminarus, konferencijas, diskusijas ir kitokius renginius.

2.1.14. bendradarbiauti su mokslo įstaigomis.

2.1.15. skleisti informaciją apie savo veiklą;

2.1.16. teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie farmacijos verslo veiklą ir kitą veiklą;

2.1.17. kurti komisijas ir darbo grupes įvairioms Asociacijos užduotims spręsti;

2.2. Asociacija turi teisę:

2.2.1. įgyti ir nuosavybės teise turėti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti;

2.2.2. įdarbinti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.3. labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikti labdarą bei gauti paramą;

2.2.4. dalyvauti įvairių konferencijų veikloje;

2.2.5. būti kitų farmacijos sektoriuje veikiančių asociacijų ir kitų organizacijų nariu;

2.2.6. būti tarptautinių nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų nariu;

2.2.7. Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti piniginių lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš fizinių asmenų. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams;

2.2.8. gauti iš Asociacijos narių visą informaciją, reikalingą siekiant šiuose įstatuose įtvirtintų tikslų;

3. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Į Asociaciją gali būti priimami taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys iš užsienio šalių.

3.2. Asociacijos narys turi tokias teises:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

3.2.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4. naudotis kita Asociacijos sukaupta informaciją;

3.2.5. nario teisių pažeidimo atveju turi teisę jas ginti teismine tvarka.

3.2.6. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.7. susipažinti su visu Asociacijos narių sąrašu;

3.2.8. būti kitų asociacijų nariu;

3.2.9. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.3. Asociacijos narių pareigos:

3.3.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.3.2. reguliariai mokėti nario mokestį;

3.3.3. dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;

3.3.4. remti Asociacijos veiklą, siekiant įgyvendinti šiais įstatais numatytus tikslus;

3.3.5. teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų problemų sprendimui.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS

4.1.1. Asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, parašo prašymą Asociacijos direktoriui. Direktorius tokiu atveju per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, sušaukia visuotinį narių susirinkimą ir teikia svarstyti narystę.

4.1.2. Narius, Asociacijos direktoriaus teikimu, priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ne mažesne nei 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.

4.1.3. Nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos, o Asociacija turi teisę pašalinti narius.

4.1.4. Narystė nutraukiama:

4.1.4.1. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu ne mažesne nei 2/3 visų narių balsų dauguma, esant grubiam nario pareigų pažeidimui;

4.1.4.2. Grubių nario pareigų pažeidimų sąrašą nustato visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma;

4.1.4.3. nariui prašant.

5. ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – direktorius.

6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas:

6.2.1. keičia asociacijos įstatus;

6.2.2. keičia asociacijos buveinės adresą;

6.2.3. nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

6.2.4. renka Asociacijos direktorių ir jį atšaukia;

6.2.5. tvirtina Asociacijos direktoriaus pateiktas programas ir jų finansavimą; svarsto ir tvirtina Asociacijos metines veiklos ir finansines ataskaitas;

6.2.6. atskiru dokumentu nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

6.2.7. nustato disponavimo Asociacijos lėšomis tvarką;

6.2.8. priima sprendimą dėl narių priėmimo; sprendžia narystės nutraukimo klausimus;

6.2.9. priima sprendimus dėl atlyginimo asmenims už jų veiklą valdymo organuose;

6.2.10. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

6.2.11. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

6.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus direktoriaus iniciatyva, informuojant apie tai kiekvieną narį atskirai arba viešu skelbimu. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, ar Asociacijos direktoriaus reikalavimu.

6.4. Balsavimo teisę Asociacijos visuotiniame narių susirinkime visi Asociacijos nariai (juridinį asmenį atstovauja bendrovės vadovas arba bendrovės vadovo raštu įgaliotas asmuo). Visi nariai turi po vieną balsą visuotiniame narių susirinkime

6.5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė asociacijos narių. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma, jeigu įstatyme ar šiuose įstatuose numatytas kitoks sprendimo priėmimas.

6.6. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Įstatų projektą rengia sudaryta darbo grupė, o visuotiniam narių susirinkimui teikia direktorius. Su įstatų projektu susipažinti turi teisę visi Asociacijos nariai ne vėliau kaip likus 15 dienų iki įstatų svarstymo visuotiniame narių susirinkime. Pakeistus įstatus pasirašo direktorius. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

6.7. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip kvalifikuota 2/3 balsavime dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma.

6.8. Asociacija pertvarkoma ar jos veikla nutraukiama, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių.

6.9. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

7. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

7.1. Asociacijos direktorių 2 metams renka ir atšaukia iš pareigų visuotinis narių susirinkimas. Direktorius veikia Asociacijos vardu, atstovaudamas jos interesams su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme.

7.2. Asociacijos direktorius:

7.3. organizuoja Asociacijos veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą; koordinuoja asociacijos darbą;

7.4. sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;

7.5. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metines veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;

7.6. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;

7.7. priima į darbą ir atleidžia buhalterį ir kitus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vykdo kasdienę veiklą;

7.8. disponuoja Asociacijos lėšomis visuotinio narių susirinko nustatyta tvarka;

7.9. nustatyta tvarka skelbia viešą informaciją;

7.10. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

7.11. teikia pranešimus Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

7.12. tvarko Asociacijos narių sąrašą;

7.13. išduoda įgaliojimus, leidžia įsakymus Asociacijos veiklos klausimais, pasirašo apskaitos ir kitus dokumentus;

7.14. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą;

7.15. atlieka kitas, neprieštaraujančias galiojantiems teisės aktams, funkcijas bei visuotinio narių susirinkimo pavedimus.

8. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

8.1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

8.2. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, audito išvadų bei ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminami šių Asociacijos organų sprendimai.

8.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jei narys to reikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.4. Su Asociacijos veikla susijusi vieša informacija skelbiama dienraštyje „Respublika“ ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki skelbime ar pranešime nurodyto įvykio dienos.

9. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti įstaigos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Filialų ir(ar) atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma.

9.3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine-ūkine ar kita veikla, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu subsidiariai.

9.4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

9.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės už šiuos sandorius, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10. TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

10.1. Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

10.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

10.2.1. narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;

10.2.2. valstybės ir(ar) savivaldybės institucijų, organizacijų ir įmonių, struktūrinių fondų tikslinės lėšos, skirtos Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;

10.2.3. valstybės ir(ar) savivaldybės institucijų perduotas turtas ir(ar) lėšos;

10.2.4. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;

10.2.5. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.2.6. steigėjų perduotas turtas ir(ar) lėšos;

10.2.7. lėšos, gautos iš ūkinės veiklos;

10.2.8. kitos teisėtai gautos lėšos;

10.2.9. Asociacijos lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas auditas.

11. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS

11.1. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių surinkimo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Reorganizuojant Asociaciją turtą įvertina auditorius, kuris savo išvadas raštu pateikia iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą.

11.3. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos, teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių surinkimas.

12. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

12.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas yra:

12.1.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;

12.1.2. kai lieka mažiau nei 3 nariai;

12.1.3. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją įstatymų nustatyta tvarka.

12.2. Likviduojant Asociaciją, likvidatorių skiria ir jo įgaliojimus nustato visuotinis narių susirinkimas, jei likvidavimo pagrindas yra jo sprendimas, ar institucija, kurios iniciatyva teismas priėmė sprendimą likviduoti Asociaciją. Asmenys, paskyrę likvidatorių nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

12.3. Paskyrus likvidatorių, buvę Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų.

12.4. Apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą ir kitus esminius įvykius direktorius skelbia Lietuvos verslo dienraštyje “Respublika“.

12.5. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami įstatymu nustatyta tvarka arba panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Nario nurodytos buveinės adresu laišku ar faksimilinio ryšio priemonėmis išsiųstas pranešimas pripažįstamas įteiktu po penkių dienų po laiško išsiuntimo arba praėjus dviem dienoms po pranešimo išsiuntimo faksimilinio ryšio priemonėmis.

13.2. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.3. Asociacijos įstatai pasirašyti du tūkstančiai vienuoliktųjų metų gruodžio penktą dieną.

Direktorė Jūratė Kulberkienė